שירות לקוחות

תנאי תכנית ההטבות

התכנית נכנסה לתוקף ב 10.3.2024.

 

ברוכים הבאים לתכנית ההטבות ("התכנית") של חברת אהבה מעבדות ים המלח בע"מ, ח.פ. 511334252, מרחוב הערבה 1, לוד ("החברה"). התוכנית מעניקה לחבריה הטבות שונות מעת לעת, לפי שיקול דעתה של החברה ובהתאם לתנאי התכנית.

להלן פירוט התנאים וההתניות של תכנית ההטבות (להלן: "התקנון").

 1. כללי
 • תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהלת התכנית. התקנון מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר בתכנית, והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים. לקוח המצטרף לתכנית קיבל על עצמו, בעצם ההצטרפות, את כללי תקנון זה על כל תנאיו, הטבותיו, וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו, וייחשב כמי שהסכים להוראות תקנון זה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך, לשנות או להפסיק את התכנית בהודעה מראש שתפורסם בדרך שתיקבע ובהתאם להוראות הדין החל. הפסקת התכנית תאפשר לחבר המועדון לממש את ההטבות שקיבל טרם הפסקת פעילות התכנית, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר תכנית ההטבות, תגברנה הוראות תקנון זה.
 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחות בלבד והם לא ישמשו לצורכי פרשנות התקנון.

 

 1. כיצד מצטרפים לתכנית?
 • כל אדם מעל גיל 16 רשאי להצטרף לתכנית ההטבות באמצעות פתיחת חשבון באתר החברה בכתובת ahava.co.il ("האתר"). חבר שגילו מתחת ל-18 נדרש לצרף אישור הורה או אפוטרופוס כדי להצטרף לתכנית.
 • ההצטרפות לתכנית ההטבות איננה כרוכה בתשלום וכפופה לאישור קבלת דיוור שיווקי מהחברה. יובהר כי חבר תכנית המבקש להפסיק לקבל דיוור שיווקי במהלך תקופת החברות בתכנית, יודיע על כך לחברה בהתאם לדרכים המפורטות בדיוור שנשלח אליו, וחברותו בתכנית לא תופסק.
 • יובהר כי רכישה באתר ללא יצירת חשבון, איננה מהווה הצטרפות לתכנית ההטבות.
 • ההצטרפות לתכנית ההטבות מותנית במסירת פרטים אישיים אודות המצטרף, לרבות שם מלא, מספר טלפון וכתובת אימייל, הכל בהתאם למדיניות הפרטיות באתר.
 • ככל שיש שינוי בפרטים אישים (בפרט דוא"ל ומספר טלפון נייד) חשוב לעדכן את החברה דרך שירות הלקוחות, בין היתר על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין התכנית לבין חבר התכנית, וכדי שהחבר לא יאבד נקודות או לא יוכל לנצל הטבות. החברה לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם התכנית בגין אי עדכון הפרטים כאמור.
 • השימוש בהטבות והנקודות בתכנית הוא לשימוש אישי בלבד. לא ניתן להעביר ולהמחות הטבות למשתמשים אחרים. לא ניתן לפדות את הנקודות בכסף.
 • החברה תהיה רשאית לדחות בקשה להצטרף לתכנית מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי והסביר בנסיבות העניין, ומבלי שתחול עליה החובה לנמק את סירובה.
 • ההרשמה לתכנית היא חד-פעמית והחברות בתכנית הינה ללא הגבלת זמן, עד למועד בו הודיע חבר התכנית לחברה על רצונו להיגרע מהתכנית, הסרה של החבר מהתכנית על ידי החברה או סיום פעילות התכנית, בהתאם לתנאי תקנון זה ו/או הוראות הדין, לפי העניין.
 • ניתן לבטל את החברות בתכנית בכל עת על ידי מתן הודעה לחברה באמצעות האתר. לאחר הביטול- לא ניתן יהא לממש את הנקודות.
 • יובהר כי עובדי החברה אינם זכאים להצטרף לתכנית.
 • החברה רשאית להפסיק את החברות של חבר בתכנית לפי שיקול דעתה הבלעדי ככל שהחבר הפר את הוראות התקנון או הוראות הדין, היה מעורב או עלול להיות מעורב בהונאה או בהתנהגות שיש חשד סביר שהיא הונאה, בקשר לתכנית או בהתנהגות בלתי הולמת הפוגעת באינטרסים הלגיטימיים של אהבה.

 

 1. הטבות
 • כללי
 • במסגרת התכנית תעניק החברה לחברי התכנית הטבות שונות מעת לעת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, וחברי התכנית יעודכנו במידע רלוונטי לרבות מבצעים, עדכונים והטבות, מעת לעת.
 • החברה תהיה רשאית, מעת לעת, לשנות, לעדכן ולהפסיק את ההטבות הניתנות במסגרת התכנית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה לבטל הטבות כלשהן, להגביל את זמן מימושן או לקצרן, להגביל את המלאי שלהן, להתנות את מימוש ההטבה בתנאים שונים, והכל בכפוף למתן הודעה על פי דין.
 • רישומי החברה הם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה, לרבות בכל הקשור לקבלת ההטבות או מימושן.
 • פקיעת נקודות- הנקודות יפוגו לאחר 12 חודשים ממועד הצבירה של הנקודות. כלומר, רכישה שהתבצעה ב-1 במרץ ומזכה ב-50 נקודות, ניתן לממשן עד סוף חודש פברואר בשנה העוקבת. רכישה נוספת שהתבצעה ב-1 במאי ומזכה ב-100 נקודות, ניתן לממש נקודות אלו עד סוף חודש אפריל בשנה העוקבת. ככל שלא הסרתם את פרטיכם מרשימת הדיוור- החברה תעשה מאמצים סבירים להודיע לכם על מועד פקיעת הנקודות כחודש לפני פקיעתן, והיא איננה מתחייבת להודיע כאמור.

 

 • צבירת נקודות בתכנית
  • לחבר התכנית תינתן הטבה קבועה של צבירת נקודות בהתאם לתנאים המפורטים להלן, אשר יאפשרו לו לבצע רכישות באתר (ובאתר בלבד) באמצעות הנקודות האמורות.
 • צבירת נקודות תתאפשר על ידי ביצוע רכישה באתר וכן פעולות שונות המזכות בנקודות ("פעולות המזכות בנקודות") כמפורט להלן:
 • נקודות עבור רכישה באתר בלבד – כל 1 שקל = 1 נקודה (מעוגל כלפי מטה לשקל הקרוב), עבור רכישה נטו לאחר הנחות, קופוני מתנה וכרטיסי מתנה, ללא עלויות משלוח ברמה הבסיסית. ברמה הפרו- כל 1 ש"ח = 2 נקודות, וברמת הגולד כל 1 ש"ח = 3 נקודות.
 • הצטרפות לתכנית (הרשמה לאתר, כולל אישור מייל של ההרשמה) - 400 נקודות
 • הרשמה לקבלת הודעות סמס - 100 נקודות
 • מתנת יום הולדת- 100 נקודות ברמה הבסיסית (הרמות ותנאיהן מפורטים להלן).  ניתן לממש את נקודות מתנת יום ההולדת בתוך 30 יום ממועד יום ההולדת, ולאחר מכן נקודות אלו ינוכו מחשבון החבר.
 • Facebook share (שיתוף בפייסבוק) 15 נקודות
 • Instagram follow (מעקב באינסטגרם)- 10 נקודות – נדרש לעבור לעמוד האינסטגרם באמצעות הקישור באתר החברה.
 • השארת ביקורת על מוצר (לאחר רכישה בלבד באמצעות הקישור שיתקבל בדוא"ל, לא בעמוד המוצר)- 400 נקודות
 • השארת ביקורות עם תמונה- 800 נקודות      
 • השארת ביקורות עם וידאו- 1200 נקודות
  • הביקורות נדרשות להיות נאותות וראויות, ולא לכלול שפה או תמונות גסות, פוגעניות או אחרות המעבירות מסרים שאינם עולים בקנה אחד עם הוראות הדין. ביקורות שאינן מתאימות ייפסלו ויימחקו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אהבה, כותב הביקורת לא יקבל נקודות עבור הביקורת ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בנושא. כל ביקורת צריכה לשקף את הדעות הכנות והאמיתיות ואת החוויה בפועל של המשתמש.
  • יודגש כי צבירת הנקודות תהיה תקפה רק עבור רכישות שבוצעו לאחר הצטרפות לתכנית. על כן, על חבר התכנית להקפיד על התחברות לחשבונו בטרם ביצוע הזמנה.
  • ייתכן שהנקודות ייקלטו זמן סביר לאחר ביצוע הרכישה.
  • החברה רשאית לנכות נקודות במקרים הבאים:
   • נקודות שהוטענו בטעות;
   • נקודות שקשורות לעסקה בוטלה, שונתה או הוחזרה;
   • נקודות הקשורות לכל פעילות מרמה חשודה;
   • נקודות הקשורות להזמנה שהחברה מאמינה באופן סביר שנעשתה למטרה מסחרית או בכמות מסחרית.

 

 • מימוש הנקודות:
 • אפשרות ראשונה:
 • מפתח מימוש הנקודות הינו 1 נקודות =10 אג'.
 • חבר התכנית יכול לממש את הנקודות ללא מגבלה ובשילוב עם קודי קופון אחרים.
 • לא נדרש לרכוש בסכום כלשהו על מנת לממש את הנקודות.. לדוגמה - לקוח עם 5000 נקודות יכול להגיע לצ'קאאוט עם מוצר בשווי 50 ש"ח, לממש את כל הנקודות שלו, לקבל 50 ש"ח הנחה, ויצטרך לשלם על משלוח בלבד.
 • מימוש הנקודות יתבצע בצ'קאאוט – עם bar שמוצג וניתן לגלול ולראות את כמות הנקודות שרוצים לממש.
 • אפשרות שנייה:
 • בעמוד של תכנית ההטבות באתר מוצגים מוצרים ספציפיים מתוך רשימת מוצרים ייעודית, אותם ניתן לרכוש בתמורה לנקודות. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ו/או לשנות את מגוון המוצרים הנכללים ברשימה זו.
 • ניתן לרכוש מוצר מתנה אחד בלבד בכל רכישה, בכפוף לרכישת מוצר אחר במחיר מלא.

 

 1. רמות (טירים) החברות
  • התכנית מחולקת ל-3 רמות. הרמה נקבעת על פי מספר הנקודות שנצברו לטובת לקוח ברכישות ובפעילויות המזכות בנקודות החל מתאריך ההרשמה ועד שנה ממועד הרשמה ("שנת חברות"), כמפורט להלן:
 • א. BASIC
 • מי נכלל בטיר? נרשמים חדשים, רובם טרם ביצעו רכישה באתר
 • איך נכנסים לטיר? פותחים חשבון באתר
 • מה מקבלים?
 • מרוויחים 1 נק' על כל שקל שמוציאים באתר
 • גישה למבצעים מיוחדים
 • 100 נקודות מתנת יום הולדת בחודש יום ההולדת
 • ב. PRO
 • מי נכלל בטיר? לקוחות חוזרים
 • איך נכנסים לטיר? הוצאה של 1000 ₪ לאורך שנה
 • מה מקבלים?
 • - 100 נקודות ברגע שמגיעים לטיר
 • - מרוויחים 2 נק' על כל שקל שמוציאים באתר
 • - גישה למבצעים מיוחדים.
 • - 200 נקודות מתנת יום הולדת בחודש יום ההולדת
 • ג. GOLD
 • מי נכלל בטיר? לקוחות VIP
 • איך נכנסים לטיר? הוצאה של 2500 ש"ח לאורך שנה
 • מה מקבלים?
 • - 100 נקודות ברגע שמגיעים לטיר
 • - מרוויחים 3 נק' על כל שקל שמוציאים באתר
 • - גישה למבצעים מיוחדים.
 • - 500 נקודות מתנת יום הולדת בחודש יום ההולדת
 • - גישה למוצרים בלעדיים מתנה תמורת נקודות

 

 • בסיום כל שנת חברות, רמת החברות תיקבע על פי ההוצאות באתר ‏באותה שנת חברות. לאחר מכן החבר יישאר באותה רמת חברות עד סוף שנת החברות הבאה, אלא אם כן ההוצאות המצטברות ב-12 החודשים הבאים יזכו את החבר לעלות לרמת חברות גבוהה יותר. ככל שיתרת הנקודות של החבר נמוכה מהמינימום הנדרש עבור רמת החברות הנוכחית, החבר ירד בחזרה לרמת החברות הקודמת.

 

 1. שירות לקוחות
  • מוקד שירות הלקוחות של התכנית (להלן: "מוקד שירות הלקוחות") יופעל על ידי החברה ויהיה זמין בכתובת - https://www.ahava.co.il/pages/contact.
  • מוקד שירות הלקוחות יהיה פעיל בימים א-ה בין השעות 09:00-17:00.

 

 1. אחריות
 • החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר לתכנית, החברות בה, מימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות ו/או בקשר לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, אשר ייגרם לחבר התכנית או לצד שלישי כלשהו בקשר עם התכנית ו/או ההטבות.
 • החברה אינה מתחייבת כי התכנית לא תיסגר ו/או כי הפעילות בה לא תופסק באופן זמני או קבוע או תימשך בתנאים דומים והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את התכנית ו/או לשנות את תנאיה, בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות הדין.

 

 1. התכנית הישנה

יובהר כי לקוח שמעוניין לממש את הנקודות בהתאם לתכנית הישנה, יש באפשרותו לפנות לשירות הלקוחות של החברה, בהתאם לפרטים בסעיף 6 לעיל למשך שנה מתאריך תחילת התכנית החדשה (המצוין בתחילת תקנון זה).

 

 1. שונות
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי תקנון זה ותנאי התכנית כפופים לשינויים. הודעה בדבר שינוי הוראות התקנון או כל הודעה אחרת על פיו תפורסם על פי שיקול דעתה של החברה ובכפוף לכל דין.
 • במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.
 • סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע להוראות תקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט בתל-אביב-יפו בלבד ולאף בית משפט אחר לא תהא סמכות בעניין.
 • ביטול עסקת רכישת מוצר מהמוצרים המשתתפים בהטבת הנקודות וכן ביטול עסקה בהטבות אחרות ייעשו על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, כפי שיעודכנו מעת לעת.

 

תאריך עדכון אחרון: [31.3.2024]